กิจกรรม & CSRเศรษฐกิจ

ประชารัฐแลนด์ ชู Metaverse แจกโฉนดดิจิทัลฟรีกว่า 3.3 พันล้าน ตรว.

401views


นายณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการ ประชารัฐแลนด์ กล่าวว่า ประชารัฐแลนด์ คือ โครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคนไทยเพื่อคนไทยทั้งชาติ โดยนำเทคโนโลยี Metaverse มาสร้างพื้นที่ในโลกดิจิทัล หรือ โลกเสมือน เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนประชากรในประเทศทั้งหมด 66,171,439 คน แบ่งเป็น ชาย 32,339,118 คน และ หญิง 33,832,321 คน ซึ่งคนไทยกว่า 66 ล้านคน สามารถมาลงทะเบียนรับโฉนดดิจิทัลฟรี คนละ 50 ตารางวา หรือ กว่า 3,300,000,000 ตารางวา ได้ที่ www.pracharatland.com โดยการนำเทคโนโลยี Metaverse มาใช้ในโครงการ ซึ่งไม่เพียงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงทรัพยากรของชาติ แต่ยังช่วยพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆของประเทศอีกหลายมิติ อาทิ การศึกษา การทำงาน เศรษฐกิจดิจิทัล แก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม กระจายอำนาจระบบราชการ ลดต้นทุนทรัพยากรชาติ ป้องกันการทุจริต โปร่งใส เพิ่มอำนาจตรวจสอบให้กับประชาชน ซึ่งทิศทางการพัฒนาประเทศชาติควรให้ประชาชนเป็นแกนหลักและรัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุน เพื่อให้การพัฒนาประเทศสอดคล้องกับความต้องการของคนไทยทั้งชาติ คาดว่าภายในสิ้นปี 2565 จะมีผู้ลงทะเบียนราว 40 ล้านคน

“ เราวางแผนงานไว้ว่า ภายในปีนี้จะสามารถเริ่มโครงการในเฟสแรกก่อน เนื่องจากต้องจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ อีกทั้งต้องประสานกับ หลายส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งโครงการนี้หากได้พันธมิตร และส่วนงานต่างๆมาร่วมแรงกันก็จะเกิดประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอย่างยิ่ง อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันทำสิ่งดีๆนี้ร่วมกัน ”

สำหรับ โครงการประชารัฐแลนด์นี้ไม่มีการระดมทุน และ ไม่มีการออกเหรียญดิจิทัลของโครงการ แต่จะใช้ ดิจิทัลบาท ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหนุนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐ โดยโครงการแรก ที่ประชารัฐแลนด์ จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมเพื่อเกษตรกรไทย คือ โครงการขายฝากข้าวตันละ 20,000 บาท เพราะหลังจากโครงการรับจำนำข้าวก็ยังไม่มีนโยบายใด ที่ช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวได้อย่างยั่งยืน พร้อมตัดตอนการทุจริต โดยปัญหาหลักของเกษตรกรไทย คือ การหาตลาด สำหรับรูปแบบ การขายฝากข้าวตันละ 20,000 บาท ผ่านเทคโนโลยี metaverse จะเริ่มตั้งแต่ชาวนา หว่านเมล็ดข้าว และนำมาทำเป็น NFT(Non-Fungible Token) เช่น รูปภาพ และ คลิปวีดีโอ พื้นที่นาของเกษตรกรแต่ละคน ประกันนาล่ม เหมือนเป็นการยืนยันกับผู้ซื้อว่า ถ้าซื้อข้าวจากชาวนาไทยจะได้ข้าวอย่างแน่นอน และ เมื่อมีการสั่งซื้อข้าว ชาวนาจะได้เงินจาก NFT ทันที เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเข้าสู่โรงสี ผู้ซื้อสามารถเบิกข้าวผ่านโรงสีได้ทันที ส่วนข้าวที่เป็นเมล็ดจะสามารถฝากไว้ที่โรงสีได้นานสุด 6 เดือน หากนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูป อาทิ ข้าวผง และ น้ำนมข้าว เพื่อให้ผู้ซื้อได้สินค้าคุณภาพพรีเมี่ยม ซึ่งโครงการ “ขายฝากข้าวตันละ 20,000 บาท” จะช่วยยกระดับคุณภาพข้าวและชีวิตเกษตรกรไทยทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืน